Featured Books

more books

Must Read

  1. Islamisation of Knowledge: Problems, Principles and Prospective click
  2. Islamic Thought in the Modern World click
  3. An Approach to Knowledge and Human Limitations click
  4. The Balance Sheet of Western Philosophy in this Century click
  5. Man between Two Laws: A Qur’anic Perspective in Understanding Self and Understanding the Other click

 

Jurnal Pendidikan Islam
Jurnal Pendidikan Islam PDF Print E-mail


Jilid 13 Bil 2 Julai 2009 / Rejab 1430
Editorial
Universiti Teknologi MARA dari Arau ke Menggatal: Lima Puluh Tahun Transformasi Pendidikan Bagi Meningkatkan Taraf Bumiputera
- Shaharuddin Badaruddin dan Zurina Md Nen
Menghidupkan Semula Pedagogi Inkuiri Falsafah di Kalangan Pendidik dan Pelajar Islam - Rosnani Hashim
Kesan Keprihatinan Guru dalam Latihan Kemahiran Awal Bacaan - Khadijah Zon dan Fatimah Saleh
Pembudayaan Ilmu: Perspektif Sejarah Tamadun Islam - Mohaini Mohamed
Amalan Reflektif dalam Pengajaran Matematik: Satu Kajian Kes - Zaharah Hussin dan Fatimah Saleh
Memahami Ilmu Perkembangan dan Pertumbuhan Kanak-kanak bagi Pendidikan Berkesan - Mahyuddin Shaari
The Integrated Approach in Malaysian Education: The International Islamic University Malaysia as a Model - Sidek Baba
Higher Learning in Islam: The Classical Period 700 AD to 1300 AD - Ulasan BukuJilid 13 Bil. 1 Ogos 2008 / Sya'ban 1429

Editorial
Konsep Kurikulum Bersepadu dan Perlaksanaannya di Institusi Pendidikan Islam Masa Kini: Tinjauan Semula - Rahimah Embong
Pendidikan Sekolah Rendah Menegah dan Tahfiz ABIM: Rasional Falsafah Kurikulum dan Operasi - Mahyudin Ashaari
Literasi Sains: Implikasi Sosio-Budaya ke Atas Masyarakat Islam - Rosnani Hashim
Teras dan Terap Pluralisme - Azhar Ibrahim Alwee
Kepelbagaian Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Rasulullah SAW Demi Menjana Pendidikan Yang Berkesan - Che Noraini Hashim
Motivation and Student Learning: An Islamic Perspective - Zaleha Izhab and Ahmed MH Hassoubah
Al-Farabi Fi Mabadi Ara Ahl Al Madina Al Fadila - Book ReviewJilid 12 Bil. 2 Mei 2007 / Rabiul AKhir 1428

Editorial
Pedagogi Kemanusiaan Kritis dan Telaah Sastera - Azhar Ibrahim Alwee
Liberalisasi Pendidikan dan Cabarannya dalam Kontek Pendidikan Islam di Malaysia - Rosnani Hashim
Perspektif Pendidikan Islam terhadap Pembudayaan Penyelidikan dan Pengembangan Ilmu - Ab Halim Tamuri dan Zarin Ismail
Kursus Keibubapaan Muslim dalam Memenuhi Keperluan Ibubapa Masa Kini: Satu Kajian Kes - N Suryani N A Karim, Haniza Rais dan Suhailah Hussein
The Educational Thoughts and Practices of Muhammad Yusof bin Ahmad (Tok Kenali) - W Mazwati W Yusoff
Secularism and Spirituality: Seeking Integrated Knowledge and Success in Madrasah Education in Singapore - Ulasan Buku


Jilid 12 Bil. 1 Julai 2006 / Jamadilaakhir 1427
Editorial
Suara Hati Guru Matematik dalam Perlaksanaan Dasar Bahasa Inggeris bagi Subjek Matematik: Satu Tinjauan - M Rashid M Saad
Perspektif Islam Terhadap Kepimpinan dalam Pendidikan - Masribanun Duki dan Ab Halim Tamuri
Keberkesanan Program Falsafah untuk Kanak-Kanak Terhadap Kemahiran Membaca dan Berfikir Kritis: Kajian Kes di sebuah Sekolah Rendah - Rosnani Hashim
Penerapan Nilai dan Etika Islam dalam Mata Pelajaran Pengajian Perniagaan - N Aida A Rahman dan Norasmah Othman
Sejarah Kurikulum dan Perkembangan Sekolah Rendah Islam Sungai Ramal Dalam: Perintis Sekolah Rendah Islam ABIM - Mahyudin Ashaari
Child Education: What Should Be Optimal - Mastura Badzis
Pendidikan Islam di Malaysia: Dari Pondok ke Universiti - Ulasan Buku


Jilid 11 Bil. 1 Ogos 2004 / Jamadil Akhir 1425
Editorial
Falsafah Penyelidikan Pendidikan dari Perspektif Islam: Konsep dan Matlamat - Rosnani Hashim
Sistem Pendidikan Yang Berkualiti: Bagaimana Ia Diukur dan Dicapai - M Salleh Lebar
Pendidikan Keusahawan dari Perspektif Islam - Norasmah Othman, A Halim Tamuri dan Khadijah A Razak
Pengamiran Islam dengan Sains: Gusutan dan Pelepasnya - Shaharir M Zain
Taman Asuhan Kanak-kanak Islam ABIM: Sejarah Penubuhan Perkembangan dan Kurikulum - Mahyuddin Ashaari
Islamic Education and Pakistan Politics: A Case Study of the Jamiat Ulema-e-Islam - Najum Mushtaq
An Education System Worthy of Malaysia - Ulasan Buku


Jildi 10 Bil. 4 Februari 2004 / Zulhijjah 1424
Editorial
Sejarah Pendidikan ABIM - Mahyuddin Ashaari
Pendidikan Sepanjang Hayat: Perspektif Islam dan Barat - Hazri Jamil dan Khairudin Saeran
Institusi Pengajian Islam: Peluang dan Cabaran - Siddiq Fadzil
Pemalsuanisme dalam Falsafah Sains al Biruni - A Latif Samian
Mohammad Natsir Pendidik Ummah - Ulasan Buku


Jilid 10 Bil. 3 Jun 2003 / Rabiul Akhir 1424

Editorial
Pendidikan Silang Budaya Menurut Perspektif Islam: Satu Perbincangan Awal - Ghazali Basri
Personaliti Wajadiri Pendidikan: Konsep dan Perkembangan Penyelidikan - Shahabudin Hashim
Aplikasi Fizik Asas: Cabaran dan Implikasi Terhadap Pendidikan Fizik - Khalijah M Salleh
Masjid Sebagai Pusat Pendidikan dan Penjanaan Ummat Cemerlang - M Mokhtar Shafii
The Retribution, Deterence and Reformation on Punishment in the Shariah Islamic Law: An Islamic Educational View - Adnan A Rashid
Management Philosophy: A Radical-Normative Perspective - Ulasan BukuJilid 10 Bil. 2 Disember 2002 / Syawal 1423

Editorial
Dualisme Pendidikan Umat Islam di Malaysia: Sejarah Perkembangan dan Cabaran Masa Depan
- Rosnani Hashim
Institusi Pendidikan ABIM Perak: Satu Penilaian Awal - Mahyuddin Ashaari
Penyimpangan Sosial dan Kesannya Terhadap Masyarakat Islam Malaysia: Satu Penilaian Menurut Islam - Hasnan Kasan
Planning an Affective Education for pre-school Children: Within Islamic and Western Perspective - Mastura Badzis
Menjejak Kualiti Menjana Kecemerlangan - Ulasan BukuJilid 10 Bil. 1 Ogos 2002 / Jamadil Akhir 1423

Editorial
Keperluan Profesional Guru Sains KBSR: Satu Tinjauan di Kemaman - N Azizah Salleh dan Mah C Ling
Hassan al Banna - Sumbangannya Terhadap Pendidikan dan Kebangkitan Islam - M Mokhtar Shafii
Kaunseling Perkahwinan di Malaysia: Satu Analisa Menurut Perspektif Islam - M Radzi M Ali
Pendidikan Awal Berasaskan Fitrah: Memperjelas Arah Tuju dan Mengembeling Usaha Memenuhi Tuntutan - Ghazali Basri
Investigation on the Teaching of Critical and Creative Thinking in Malaysia - Rosnani Hashim
Revolusi Enam Sigma - Ulasan Buku
Pembangunan di Malaysia: Ke Arah Satu Kefahaman Baru yang Lebih Sempurna - Ulasan Buku
The Rise of Colleges - Ulasan Buku


Jilid 9 Bil. 4 November 2001 / Syawal 1422

Editorial
Pendidikan al Quran Menjana Keupayaan Berfikir - Mahyuddin Ashaari
Kurikulum Pendidikan dari Perspektif Islam dalam Konteks Pendidikan di Malaysia - Rosnani Hashim
Penerapan Nilai-nilai Murni Melalui Mata Pelajaran Bahasa Melayu di Sekolah Rendah - Nor Hashimah Hashim
Transaksi Jual Beli Melalui Internet dari Perspektif Islam: Implikasi Terhadap Pendidikan Ummah - M Rizal Razman
Second Language Teaching and Learning from an Islamic Perspektive - Mohideen M Ali
Islamic Science: Towards A Definition - Book Review
Education and Cultural Diversity - Ulasan Buku


Jilid 9 Bil. 3  Jun 2001 / Rabiul Awal 1422
Editorial
Strategi Pendekatan Penyayang Dalam Pendidikan - Mahyuddin Ashaari
Konsep Pelaksanaan Pendidikan Bersepadu: Kurikulum dan Latihan Guru - Ahmad Mohd Said
Islamisasi Pendidikan dari Perspektif Metodologi - Hassan Langgulung
Epistemologi dan Dimensi Kemanusiaan dalam Kajian Bandar: Satu Analisis Menurut Pendekatan Islam - Zaid Ahmad
Improving Malaysian Secondary School's Co-Curriculum Through School Based Curriculum Development - A Rahman Najib M Noor
The Teaching of Islamic Education with Respect to Child Development: Critique and Suggestions - Feryal El Khaldi
Al Quran Menyuruh Kita Sabar - Ulasan Buku
Issue in Islamic Education - Ulasan Buku


Jilid 9 Bil. 2 Disember 2000 / Syawal 1421
Editorial
Keperluan Ketidak-Ummian Sains di Kalangan Ulama dan Kemestian Keiltizaman Penghayatan Islam di Kalangan Ahli Sains di Malaysia Masa Kini - Shaharir M Zain
Perlaksanaan Tulisan Jawi dalam Sistem Pendidikan Malaysia - M Mokhtar Shafii
K-Ekonomi di Malaysia dan Masa Depannya - W Sulaiman W Yusoff
Asas Pendidikan Islam dan Kaedah-kaedahnya - Ulasan Buku
Jurnal Pendidikan Islam - Indeks 1984 - 1999


Jilid 8 Bil. 4 Nov-Dis 1999 / Rejab-Syaban 1420

Editorial
Reformasi Pendidikan Nasional dari Perspektif Islam - Chatlinas Said
Islamisasi Pendidikan: Peranan Pendidik - Ahmad M Said
Islamisasi Pendidikan di Sekolah: Prospek dan Masalah - Zalmiah Jahidin
Masyarakat Madani dalam Kerangka Teori Masyarakat Umrani: Satu Kajian Perbandingan - Mahayuddin Yahya
Sistem Pengelolaan dan Penyelengaraan Madrasah Tsanawiyah Negeri - Susilaningsih
Islamic Economic Education: Some Obstacles to Curriculum Development - M Aslam Haneef


Jilid 8 Bil. 3 Jun 1999 / Safar 1420

Editorial
Ideologi Pendidikan Islam Mohammad Natsir
- Mohammad Noer
Gejala Globalisasi: Peranan dan Tanggungjawab Institusi Ilmu - M Salleh Hassan dan Musa A Hassan
Industrialisasi dan Globilasasi: Cabaran Teknologi Komunikasi dan Kesannya Terhadap Kelangsungan Pendidikan Generasi - Rahmah Hashim
Reasons for Schools Children's Poor Attitude Toward Islamic Education: A Pilot Inquiry - M Sahari Nordin dan Hassan Langgulung


Jilid 3 Bilangan 1, April 1990 / Ramadhan 1410

Editorial
Dari Pusat ke Pinggiran: Masa Kini dan Masa Depan Pondok di Malaysia
- Mohamad Abu Bakar
Pusat Pengajian Pondok Telong - Bachok Kelantan - Ghazali Basri et. al.
Ekonomi dan Pendidikan: Peranan Institusi Wakaf - Rosnani Hashim
Budaya Ilmu Sebagai Asas Pembangunan Tamadun - Wan Mohd Nor Wan Daud
Knowledge and Truth as Core-Values in Science and Religion - Hasan Langgulung

 

email us to request articles not available online